Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika przed domem?

Obfite opady śniegu w ostatnich latach zdarzają się coraz rzadziej. Tym bardziej cieszy nas warstwa białego puchu pokrywająca ziemię w ogrodzie czy chodni przed posesją. Warto jednak pamiętać, że właściciele domów prywatnych mają obowiązek regularnego odśnieżania chodnika leżącego bezpośrednio przy ich posesji. W przypadku braku dopełnienia tych czynności, grożą im grzywny. Gorszą i znacznie bardziej kosztowną sytuacją będzie jednak wypadek osoby postronnej, która poślizgnie się na nieodśnieżonym chodniku przed naszym domem.

Obowiązek odśnieżania chodnika ustawa

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie której właściciele prywatnych posesji zobowiązani są do odśnieżanie przed nimi chodnika, została uchwalona 13 września 1996 r (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622). O tym, kto odśnieża chodnik, mówi dokładnie art. 5 ust. 1 pkt 4, nakładający na właścicieli obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy niej (jeśli na chodniku nie został wyznaczony płatny postój lub dopuszczalne jest parkowanie samochodów). Zgodnie z tym zapisem „za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Jak często należy odśnieżać chodnik przed domem?

Zmiany temperatur mogą spowodować, że pod powierzchnią rozmarzającego i zamarzającego śniegu pojawi się lód, stanowiący duże zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przechodzących ośnieżonym chodnikiem. Chodnik przed domem należy więc odśnieżać regularnie, jeśli tylko właściciel zauważy, że pojawiła się na nim puchowa warstwa, a temperatury powodują jej utrzymanie na dłużej. Sprawia to często kłopoty osobom, które planują ferie z dziećmi w okresie zimowym. W takim przypadku muszą zastanowić się, w jaki sposób zadbają o bezpieczeństwo wokół swojej posesji w trakcie swojej nieobecności, jeśli nie chcą, aby po powrocie spotkała ich niemiła niespodzianka. Rozwiązaniem dla nich może być pomoc sąsiedzka lub wynajęcie firm zajmujących się odśnieżaniem.

Właściciele posesji zobowiązani są również do usuwania śniegu spod bramy wjazdowej, z połaci dachu domu, garażu, budynku gospodarczego lub altany znajdujących się na działce, a także strącania zwisających sopli lodu. Warto pamiętać, że usuwany śnieg nie może być składowany tak, aby stanowił przeszkodę komunikacyjną, zarówno dla pieszych, jak i aut. Nie można więc wyrzucać odgarnianego śniegu na ulicę, ani pozostawiać jego hałd na chodniku przy bramie, furtce lub płocie posesji.

Odśnieżanie chodnika przepisy dotyczące kar za jego brak

Właściciel posesji niewywiązujący się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny w wysokości do 1500 zł lub karze nagany, zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń. Dużo gorszą sytuacją jest jednak możliwość przewrócenia osoby postronnej na nieodśnieżonym chodniku, którego właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zapłacenia kosztów leczenia poszkodowanego. Jeśli wypadek spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu, właściciel może również ponieść koszt płacenia przyznaje renty, która może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przepisy dotyczące tych kwestii znajdują się w zapisach kodeksu cywilnego – art. 415 k.c. „obowiązany do naprawienia szkody jest ten, kto wyrządził szkodę ze swojej winy innej osobie na skutek swojego działania lub zaniechania”.

Wątpliwości związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wątpliwości budzą zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w których nie określono dokładnie wymiaru, w jakim spełnione zostaje kryterium „położenia bezpośrednio” chodnika przy posesji prywatnej. Generalnie przyjmuje się zasadę, zgodnie z którą, że jeśli między działką a chodnikiem przebiega pas zieleni lub innego typu infrastruktura gminna, to właściciel posesji zwolniony jest z obowiązku odśnieżania chodnika. Jeżeli mamy wątpliwości, kiedy pas zieleni należy do gminy, a kiedy do właściciela, można sprawdzić to w mapce geodezyjnej. Warto też pamiętać, że ogrodzenie placu budowane jest zawsze w granicach działki. 10 cm trawy otaczające ogrodzenie również będzie należeć więc do właściciela działki.

Kiedy nie trzeba odśnieżać chodnika?

Właściciel posesji nie jest zobowiązany do odśnieżania chodnika, jeśli znajdują się na nim przystanki komunikacyjne z wydzielonym krawężnikiem lub oznakowanie poziome torowisk pojazdów szynowych. W takim przypadku obowiązek odśnieżania należy do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej, choć usunięcie śniegu z pozostałej części chodnika to z kolei obowiązek właściciela przylegającej nieruchomości. Odśnieżanie chodników przy prywatnych posesjach nie jest także obowiązkowe, jeśli parkują na nich auta, a zarządca drogi pobiera za to opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów. Obowiązek odśnieżania chodnika nie dotyczy również właścicieli posesji, jeśli chodnik nie znajduje się bezpośrednio przy granicy ich nieruchomości.

Czym skutecznie odśnieżać chodnik?

Wybór narzędzi do odśnieżania zależy głównie od wielkości powierzchni, z której należy usunąć śnieg. Jeśli jest ona niewielka, w zupełności wystarczy zwykła łopata do śniegu czy ręczne pługi do śniegu, które znajdziemy w każdym sklepie budowlanym oraz preparaty rozpuszczające zamarznięty śnieg. W przypadku większych terenów, zwłaszcza w górzystych regionach, można zaopatrzyć się w odśnieżarki mechaniczne pozwalające sprawniej usuwać śnieg. Są one napędzane przez silniki elektryczne lub spalinowe. W niektórych przypadkach również kosiarki do trawy, po zakupie odpowiednich akcesoriów, można wykorzystywać w zimie jako odśnieżarki. Ich koszt jest jednak znacznie wyższy niż tradycyjnych narzędzi do odśnieżania, zaczynając się od 500 do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto więc przemyśleć ich zakup, jeśli opady śniegu w naszym regionie są coraz rzadsze lub w ogóle nie występują w ostatnich latach.

Informacja prawna