Co to są roboty ziemne?

Praktycznie każda inwestycja wymaga odpowiedniego przygotowanego terenu przed rozpoczęciem budowy. Wydobycie gruntu naturalnego, jego przemieszczenie w inne miejsce jak i nadanie mu kształtu nazywamy robotami ziemnymi. Mogą one mieć charakter lokalny, jak np. wykop pod budynek lub rozległych liniowych, które będą realizowane na rozległym terenie.

Specjaliści z slktransport.pl podkreślają, że według definicji roboty ziemne jest to zbiór wszystkich procesów technologicznych, które mają na celu powstanie obiektów budowlanych w gruncie lub z gruntu budowlanego. Zalicza się do nich również wykopy wykonywane dla obiektów budowlanych jako jeden z etapów budowy. Na ogół charakteryzują się wysokim stopniem mechanizacji, jak i wysokim stopniem trudności i czasochłonności.

Podstawa prawna robót ziemnych

Ustawa Prawo budowlane z 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami jest podstawowym aktem regulującym roboty ziemne w Polsce. Ustawa ta określa jakie są elementy składowe robót ziemnych, oraz dla których wymagane są pozwolenia, a dla których zgłoszenia.

Klasyfikacja robót ziemnych

Roboty ziemne ze względu na specyfikę przedmiarowania i charakter wykonywanych prac możemy podzielić na:
1. Podstawowe,
2. Przygotowawcze i porządkowe,
3. Wykończeniowe.

Do pierwszego typu możemy zaliczyć prace, takie jak: niwelacja i makroniwelacja, wykonywanie wykopów szeroko- i wąsko- przestrzennych pod różnego typu obiekty budowlane, drogi, rowy i instalacje. Wykonywanie nasypów, jak i podsypów z zagęszczeniem i ostateczna niwelacja terenu. Do drugiego typu zaliczamy wszelkie prace mające na celu oczyszczenie placu budowy z elementów niepotrzebnych podczas inwestycji jak również prace mające usprawnić proces budowy na późniejszym etapie. Są to np. wycinka drzew wraz z usunięciem krzewów i pni, wytyczenie budowli ziemnych, przygotowanie odprowadzenia wód opadowych i ewentualnych gruntowych i ostateczne przygotowanie terenu pod inwestycję. Do ostatniego typu zaliczamy wyrównanie den wykopów oraz wykopanie den fundamentowych, wyrównanie i ewentualne zagęszczenie skarp, wyprofilowanie nasypów oraz ziemne prace ogrodowe i przygotowanie małej architektury.

Informacja prawna